Projekt Zdravje v vrtcu

Projekt  Zdravje v vrtcu izvajamo skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

Poročilo projekta zdravje v vrtcu za šolsko leto 2022/23

Poročilo projekta Zdravje v vrtcu za šolsko leto 2021/22

Poročilo projekta Zdravje v vrtcu za šolsko leto 2020/21

Poslanstvo ali namen programa je razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenjskem obdobju.

Želimo, da se vrtci oblikujejo in predstavijo kot zdravo in varno okolje, ki vpliva na zdravje celotne populacije.

Program želi posredno s svojim delovanjem vplivati tudi na večanje pomena zdravja v družbi kot celoti, posebej v okoljih, kjer se sprejemajo odločitve, ki vplivajo na zdravje.

V družbi želimo povečati zavedanje o tem, kako pomembni so vplivi v najzgodnejšem obdobju na zdravje v kasnejšem življenju.

Med številnimi komponentami zdravja, bo delovanje programa usmerjeno predvsem na preprečevanje in obvladovanje nastanka bolezni iz naslednjih obsežnih sklopov:


Kronične nenalezljive bolezni

 • Nezdrava prehrana: Problem narašča z modernim načinom življenja. Za zajezitev epidemije je nujno delovanje na več ravneh. Promocija na tem področju že poteka in se bo še nadaljevala z uvajanjem standardov zdravega prehranjevanja v vrtce.
 • Telesna nedejavnost: je med najhitreje naraščajočimi dejavniki tveganja. Sedeč način življenja je potrebno zmanjševati z aktivnimi pristopi.
 • Pasivno kajenje: Čeprav kajenje opuščajo odrasli, narašča kajenje med mladimi. Vse več je podatkov o škodljivosti pasivnega kajenja, kar se pri mladih organizmih še hitreje pokaže.
 • Nalezljive bolezni
 • Dobre higienske navade: Otrokom v tem obdobju je potrebno higienske navade še privzgojiti. Od dobrih higienskih praks vseh udeleženih je odvisno dobro počutje vseh in zdravje posameznika.
 • Prenos infekcije v notranjem okolju: Vrtec je kolektiv, kjer se otroci srečujejo na majhnem prostoru. Vsak klicenosec lahko hitro povzroči izbruh nalezljive bolezni.
 • Promocija cepilnih programov: Za dobro precepljenost, ki zaščiti populacijo, je potrebno doseči doktrinarno raven precepljenosti. Populacija mladih staršev in vzgojiteljic je tista, v kateri želimo okrepiti pozitiven odnos do cepljenja.


Poškodbe in zastrupitve

 • varno fizično okolje je tisto, v katerem so možnosti za poškodbe ali zastrupitve minimalne, kjer so možnosti širjenja nalezljivih obolenj minimalne in kjer ni dejavnikov iz okolja, ki bi negativno vplivali na kasnejše zdravje otrok. Osnovne pogoje za to nudi varna gradnja objektov, ustrezna razporeditev prostorov in oprema prilagojena potrebam in zmožnostim otrok, varna igrala in igrače.
 • varno vedenje: Zavedanje nevarnosti, veščine za obvladovanje nevarnih situacij niso vsakomur prirojene. Vzgoja v zgodnjem obdobju in zgled odraslih pomembno vplivata na stališča do varnosti v kasnejšem obdobju.
 • Duševno in čustveno zdravje
 • medosebni odnosi med otroci in vzgojitelji, med samimi otroci, med samimi vzgojitelji, med vzgojitelji in starši so generator počutja v določenem okolju. Posledice slabih odnosov se kažejo v pojavu različnih bolezni.
 • razvijanje pozitivne samopodobe je ključno za razvoj osebnosti, ki se je sposobna spopadati z ovirami v življenju in sprejemati ustrezne odločitve
 • nasilje v družbi in družini je tudi v nekaterih naših okoljih še vedno pojav pred katerim si zakrivamo oči. Ozaveščanje na tem področju sodi tudi v vrtčevsko okolje.
 • odnos do škodljivih razvad: se gradi že v najzgodnejši mladosti in zahteva ustrezne pristope ter dobre zglede.

Vodilno mesto partnerjev v projektu je namenjeno vrtcem, tako vodstvom kot celotnemu kolektivu, otrokom in staršem. Vendar pa bo za uspeh programa potrebna aktivna vključitev ustanoviteljev vrtcev, lokalne skupnosti, strokovnjakov pedagoške, psihološke in zdravstvene ter drugih strok, nevladnih organizacij, različnih proizvajalcev in dobaviteljev opreme ter storitev.

Dostopnost